ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A http://kapustaborozz.hu/ honlapon található jelentkezési lap kitöltésével Ön elfogadja az adatkezelési tájékoztatónkban foglaltakat. Ha nem ért egyet a jelen tájékoztatóban foglaltakkal, kérjük, ne töltse ki a jelentkezési lapot. A tájékoztatót időről időre aktualizáljuk, a változásokról az adatkezelő honlapján tájékozódhat.

AZ ADATKEZELÉS TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen adatkezelés tájékoztató célja, hogy bemutassuk, hogyan és milyen típusú adatok kerülnek rögzítésre a felhasználóktól, azokat milyen céllal kezeljük, osztjuk meg vagy továbbítjuk.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az adatkezelő Csaba Gergő Ferenc egyéni vállalkozó. Az adatkezelő elérhetőségei: 7636 Pécs, Gadó utca 12, kapustaborozz@gmail.com. Az adatkezelő honlapja: http://kapustaborozz.hu/

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE

A Kapustáborban való részvétel biztosítása érdekében kezeljük a szülő (más törvényes képviselő) nevét, telefonszámát, lakcímét, e-mail címét, facebook nevét, a gyermek nevét, egyesületét, születési idejét, telefonszámát, e-mail címét, facebook nevét, TAJ számát, egészségügyi problémáira, érvényes egyesületi és sportorvosi igazolására, illetve úszás tudására vonatkozó információkat.

Tekintettel a Kapustábor programjaira, különösen az étkeztetésekre és különböző sporttevékenységekre, a gyermek egészségügyi problémáival, az érvényes egyesületi és sportorvosi igazolással, az úszás tudásával kapcsolatos információk, illetve a TAJ szám ismeretének hiányában nem tudjuk biztosítani a Kapustáborban részt vevő gyermek biztonságát.

A kapustáborban részt vevő gyermek élményekben gazdag részvétele érdekében kezeljük továbbá a gyermek póló- és kesztyűméretét.

Kifejezett hozzájárulás esetén promóciós anyagok küldése érdekében kezeljük a gyermek és szülő neve és a szülő e-mail címét, illetve a gyermekekről a Kapustábor során készült felvételeket promóciós kiadványok készítéséhez használjuk fel.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A jelentkezési lap kitöltése és elküldése során megadott adatokat a Kapustáborban való részvétel biztosítása érdekében a Kapustábor végéig, illetve az esetleges jogi igények érvényesítése érdekében további 5 (öt) évig kezeljük.

A promóciós anyagok küldése, illetve készítése érdekében kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelő a személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, azaz hozzájárulás alapján kezeli.

Az érintett a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével hozzájárul a jelentkezési lap kitöltése során megadott adatok adatkezelő általi kezeléséhez.

Az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor promóciós anyagok küldésére, illetve a gyermekekről a Kapustábor során készült felvételek felhasználásával promóciós kiadványok készítésére.

ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE, AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatok megismerésére kizárólag az adatkezelő jogosult.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett jogosult a hozzájárulását visszavonni. Az érintett továbbá tájékoztatást kérhet az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett kérésére az adatkezelő az Infotv.-ben foglalt feltételek mellett adatait a nyilvántartásában helyesbíti, a törvényben meghatározott esetekben törli, zárolja. Az érintett élhet az Infotv.-ben foglalt ún. tiltakozási jogával. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az érintett a kérelmét kapustaborozz@gmail.com elérhetőségen keresztül tudja benyújtani. Az adatkezelő 15 napon belül tesz eleget az érintett kérelmének.

Az érintett továbbá jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Tel: +36 (1) 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) és bírósághoz is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.